Naujienos

Asociacija „Santaros slėnis“ sėkmingai įgyvendino nuo 2013 metų pradžios įgyvendintą ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Lietuvos mokslo ir studijų organizacijų tematinių tinklų plėtra ir tyrėjų kompetencijų ugdymas“. Šiuo projektu buvo siekiama sustiprinti asociaciją „Santaros slėnis“, kurios uždaviniai skirti integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programai įgyvendinti. Visos projekto veiklos buvo nukreiptos į mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) stiprinimą, keliant mokslininkų, tyrėjų kompetencijas, stiprinant jų gebėjimus (mokslo ir verslo partnerystės vystymo srityje), stiprinant bei plečiant vietinius ir tarptautinius tematinius tinklus, užtikrinant "Santaros" slėnio atviros prieigos centrų veiklą, stiprinant slėnio stebėsenos veiklą bei didinant MTTP rezultatų panaudojimo galimybes.

Projektas buvo įgyvendinamas kartu su partneriais Lietuvos mokslų akademija (LMA) ir Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Inovatyvios medicinos centru. Projekto metu buvo stiprinamas Lietuvos mokslų akademijos (LMA) vietinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, suorganizuota tarptautinė konferencija bei sukurta informacinių srautų ir projektų valdymo sistema.

Projekto metu Santaros slėnio dalyvių veiklai gerinti buvo sukurtas APC teisinis-vadybinis modelis, verslo inkubavimo Santaros slėnyje modelis, sukurta Santaros slėnio stebėjimo sistema, Biobanko galimybių studija bei valdymo modelis, vykdomi mokslininkų ir tyrėjų kompetencijos kėlimo mokymai bei vykdomos kitos Santaros slėnio valdymui ir vystymuisi naudingos veiklos. Tikimasi, kad naudojantis projekto metu sukurtomis sistemomis bei modeliais, Santaros slėnis bus pajėgus įgyvendinti „Santaros“ slėnio programoje numatytus uždavinius, pasiekti iškeltus tikslus.

Projektas buvo finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-007). Projektui įgyvendinti skirta iki 376.588,57 EUR, iš kurių 357.759,14 EUR yra ES dalis, 18.829,43 EUR finansuojama Lietuvos Respublikos lėšomis ir dar 19.549,35 EUR pridėjo pati asociacija „Santaros slėnis“.

Daugiau informacijos:

Asociacijos „Santaros slėnis“ direktorė Kristina Mateikienė

Tel.: 8 611 19217

El. paštas: kristina.mateikiene@valeysantara.lt